In de kerk kan de indruk bestaan dat als je maar hard werkt alles goed gaat, alles wat je doet ook goed is. Dat is absoluut niet het geval, ook hier moet en mag je leren! De PKN heeft een fantastisch cursusaanbod. Zeg zelf, ook in je eigen bedrijf waar je misschien al 25 jaar werkt ga jij toch ook op bij en nascholing?

In volgorde van zorgaanbod:

De training gaat over :

  • Mijn roeping als diaken en de doelgroep
  • Mijn rol en kwaliteiten als diaken 
  • Mijn opdracht als diaken in de praktijk 

Valkuilen, (er zijn er meerdere):

  • Het ambt vernauwen tot alleen maar geld inzamelen en uitdelen of alleen maar praktische hulp bieden, terwijl je als diaken juist ook een taak hebt binnen het geheel van de gemeente.
  • Je zo laten leiden door de jaarplanning dat je geen ruimte hebt om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, of dingen eens helemaal anders doen. 

De Basiscursus Pastoraat is bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat en van toegevoegde waarde voor zowel ervaren pastores als ‘gewone gemeenteleden’. 

De PKN is bezig met aanbod voor elk ambt. Ik licht er 1 belangrijke door het bepalende karakter uit:

In de kerkorde is de taakomschrijving van de voorzitter niet helder omschreven dat is jammer. De kerkorde geeft wel duidelijk weer wat het speelveld van de voorzitter van de kerkenraad is namelijk:

De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door onder leiding van de kerkenraad de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam des Heren en de dienst aan de wereld.

"Naast het organisatorisch goed leiden van een vergadering is het namelijk cruciaal dat een voorzitter zich ook bewust is van het feit dat hij/zij ten dienste staat van het ‘geestelijk leiderschap’ van de kerkenraad als geheel".

Valkuilen, (er zijn er meerdere) :

  • "Een voorzitter denkt dat beslissingen worden genomen op basis van ‘de meerderheid van stemmen’. De kerkorde stuurt echter aan op ‘eenparige’ (eensgezinde) besluitvorming."

Wat zou de voorkeur hebben op een gemeenteavond om met elkaar van gedachten te wisselen en tot een besluit te komen? Stemmingmakerij of toch iets anders?

Stel je voor de eigen dominee is ziek kun je dan een aanbod doen om deze uitvaart te leiden?

Een pastorale ontmoeting: de Emmaüsgangers (Lukas 24)

Het Bijbelse verhaalvan de Emmaüsgangers biedt een goede weergave van een pastoraal gesprek. 

(1) Pastoraat is allereerst begeleiding op de weg die mensen afleggen. 

(2) Als Jezus spreekt, doet Hij dat allereerst om de ander uit te nodigen om te vertellen. 

(3) Jezus plaatst wat de anderen vertellen in het licht van de Schrift. Maar Hij doet dat pas nadat de anderen zijn uitgesproken. 

(4) Jezus gaat: Bij het pastorale gesprek behoort ook afscheid nemen en het loslaten van de ander.

(5) Het was Jezus die meeliep. Niet in alles kan het gesprek van Jezus voor ons tot voorbeeld zijn, omdat er een wezenlijk verschil tussen ons en Jezus blijft.

Bron hierboven per punt meer uitleg te lezen:

https://mjschuurman.wordpress.com/2013/04/02/een-pastorale-ontmoeting-de-emmausgangers-lukas-24/

Ook interessant:

Nynke Dijkstra-Algra werkt als toeruster Pastoraat en Gemeenteopbouw in de Protestantse Kerkt in de provincie Utrecht en schreef een mooi boekje:

"Pastoraat voor iedereen praktische adviezen voor de gemeente"

Verdieping:

https://www.weetwatjegelooft.nl/cursus/basiscursus-pastoraat/

Ook onze kerkorde spreekt zich uit over pastoraat. Een geweldig mooie maar ook soms moeilijke opdracht waarbij pastoraat een groot gebied bestrijkt. Een tweetal artikelen zijn de moeite waard om te lezen:

Artikel: "Twaalf vormen van pastoraat op een rij" :

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/twaalf-vormen-van-pastoraat-op-een-rij/

“In een pastoraal gesprek doet je eigen geloof altijd mee” :

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/in-een-pastoraal-gesprek-doet-je-eigen-geloof-altijd-mee/