Welkom op de site 'met passie voor' ...!

Omgaan met verschillen blijkt moeizaam...op weg naar Toekomstgericht Kerk-zijn.

Soms kan er bij verschil van mening iets misgaan bij de belangrijkste opdracht voor ons allemaal: recht doen, liefhebben en nederig met Hem wandelen. Micha 6:8  Met het inzetten op 'het recht van de sterkste' kun je zomaar voorbijgaan aan deze belangrijkste opdracht.

God, Jezus en de meerderheid

Het recht van de sterkste, de meerderheid is soms wel praktisch maar geen Bijbels principe om mee aan de slag te gaan voor God als gemeente van Christus zoals ook de kerkorden terecht stelt.

God kiest voor een minderheid

God kiest zijn volk Israël niet omdat zij groter waren dan de andere volken, want Israël was het kleinste volk onder de volkeren staat in Deut.7: 6-9
God kiest hen uit vanwege Zijn liefde voor hen en de eed die Hij gezworen had.

God beslist omwille van een minderheid

Wanneer God Sodom en Gomorra wil verwoesten vanwege hun ongeloof komt Abraham in gebed bij God. Abraham vat moed en bid keer op keer tot God voor een steeds kleinere minderheid: En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. Genesis 18:32 NBG51

God kiest bewust.

David was niet de sterkste zoon van Isaï, Jericho werd niet ingenomen door kracht maar door gehoorzaamheid.

Jezus is radicaal tegen de meerderheid
Jezus zelf hield zich niet teveel bezig met de meerderheid, en Hij liep ze ook zeker niet achterna. Zo gaat Hij expres ongewassen aan tafel bij een Schriftgeleerde en spot met de reinigingswetten van de gastheer. Hoe onfatsoenlijk!

In Lucas 11: 42 lees je dat Jezus ook wel liet merken dat Hij heus wel ziet wat zij goed doen maar ook wat er ontbreekt. '…want gij geeft tienden van de munt en de ruit en van alle kruiden, maar gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten.'
Daar konden ze niet tegen, ze hoorden liever alleen over wat zij goed deden. Dat vinden we zelf allemaal ook fijner maar helaas doen we ook echt wel eens iets wat minder goed. Dan moet je eerlijk naar jezelf willen kijken en het in orde maken met die ander!

Jezus toont Zijn liefde voor de minderheid

Opmerkelijk is dat Jezus meer liefdevol gericht was op de minderheid, de enkeling, de verdrukte en vertrapte. Zo houdt Hij iedereen een spiegel voor en laat zien waar het echt om draait: Liefde en gerechtigheid.

Hij sterft voor ons allemaal en ons erfdeel is even groot.

Wij zijn allemaal kinderen van God en omdat wij Zijn kinderen zijn, zijn wij mede-erfgenaam in Christus. Wij hebben allemaal evenveel deel aan die erfenis omdat we het allemaal nodig hebben: Vergeving van zonden en een eeuwig leven. Daarvan vertellen is één van de twee Geestelijke opdrachten van elke gemeente.  De tweede opdracht is 'vissers van mensen zijn'. Daar 'niet zo'n zin in hebben',...kan dat als gemeente van Christus?

De protestantse kerk en de meerderheid

In onze kerk hebben wij een Generale synode en een kleine synode. (met afgevaardigden uit de classis) We werken met een landelijk moderamen. wil je er meer over weten dan kijk je op https://www.protestantsekerk.nl/synode/structuur/

De nieuwe visienota en het nieuwe beleidskader van de dienstenorganisatie zijn richting gevend en ondersteunend. De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. Lokale kerken (gemeenten) bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de (nieuwe) kerkorde.

De gemeente en de meerderheid.

In de kerk maak je afspraken op basis van een ‘meerderheid aan stemmen’, bijvoorbeeld over hoe laat gaan we open op Zondag, leggen we vloerbedekking in het zaaltje of niet enz. De geestelijke opdracht van ons als gemeente en de geestelijke roeping van ieder persoonlijk zijn zaken van het Woord en het hart.  Deze zijn voor iedereen een persoonlijke opdracht van God aan jou. Hoe ga je dan met elkaar om in de gemeente?

Het 'meeste stemmen gelden' gaat hiervoor niet op ook al roep je het heel hard met brede armgebaren en boze blikken.

In Handelingen 15 lezen we hoe er in de eerste gemeenten werd omgegaan met verschil van mening. Er is een verschil van mening in Antiochië over wanneer ben je behouden? Paulus en Barnabas, de leiders in Antiochië reizen daarom af samen met een aantal mensen naar Jeruzalem waar Petrus en Jacobus de leiding hadden. Het probleem in Antiochië werd dus niet eventjes opgelost door Paulus wat hij makkelijk had gekund. Nee, toen de emoties hoog opliepen vroeg hij hulp aan Petrus en Jacobus. Ze namen de tijd, die reis duurde lang en het verschil van mening werd openlijk besproken in de gemeente. 
In die eerste gemeenten verstonden ze de kunst om ‘de waarheid niet te verwarren met de mening van de meerderheid’ maar de waarheid te zoeken in het woord van God. Hier aandachtig naar te luisteren en fatsoenlijk over te spreken. Een liefdevol, eensgezind antwoord ging mee terug naar Antiochië.

Binnen de PKN is er een hulpaanbod en deskundigheid.

'Uit onderzoek onder gemeenten blijkt dat veel gemeenten moeite hebben met het maken van toekomstgerichte keuzes. Daarbij is de predikant vaak zoekende naar haar of zijn rol..... De ontwikkeling van het ledenaantal van onze kerk laat een stevige krimp zien; vooral jonge generaties vinden in onze kerk geen passende bedding voor hun geloofsbeleving. Gemeenten geven zelf ook aan moeilijk aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren.'
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-zet-komende-jaren-stevig-in-op-toekomstgericht-kerk-zijn/

 

Rosemarie oktober 2021

Ken jij de nieuw ingezette koers van de PKN?

De visienota ‘van U is de toekomst’ Link  naar een samenvatting Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=BWEcwGwkEww&t=1s 

Tot wanneer ging kerk-zijn fantastisch en vanaf wanneer zijn je eigen kinderen of kleinkinderen niet meer naar de kerk gekomen?

Er is een parallel met het onderwijs, op school doe je kennis en vaardigheden op en ontwikkel je een beroepshouding. In het onderwijs veranderen we mee met de maatschappij. Zo zijn lange colleges waarbij de student moet luisteren afgeschaft, er worden niet veel rijtjes meer gestampt. De student krijgt ‘aanwijzingen’ om te ontdekken waar de juiste informatie te vinden is, om zijn of haar rugzak te vullen met tools nodig voor een leven als werknemer. “Maatwerk” is het codewoord, iedereen is anders en leert anders.

Ook zijn opleidingen minder specialistisch, de eindtermen worden algemener, we gaan ervan uit dat een student een leven lang blijft leren. We noemen de student “T- shaped professional”. Op de verticale lijn de specialistische vaardigheden ‘timmeren’, op de horizontale lijn de generalistische vaardigheden ‘het leggen van contact met andere disciplines’ bijvoorbeeld voor een warmtepomp.

Ook in de kerk doe je kennis op, ontwikkel je vaardigheden en een houding als gelovige.


Wat zijn we een boel onderweg verloren want waar is de catechese, de vereniging, kun je nog vertellen aan anderen wat je gelooft? Durf je te bidden in een groep bekenden of onbekenden?  
Er wordt gesproken in de visienota over bijbels analfabetisme?! Ook onder kerkgangers zelf. De hele generatie ‘kerkelijk-opgeleid’ zoals hierboven beschreven voelen zich soms onbekwaam, het is verwaterd, weggezakt. Een grote groep gaat nauwelijks meer naar de kerk en krijgen het bij hun kinderen niet meer aan de man gebracht. Ze geloven nog wel maar op hun eigen plek en eigen tijd en op hun eigen manier. Religie en spiritualiteit is in, de kerk is uit!

Is het tijd voor de ‘Cross-shaped-believer? Het kruis met de verticale balk voor de gelovige specialist die gaat voor; dé kerkdienst, het gebouw, voldoen aan regelgeving en zending. De horizontale balk van de gelovige die meer gericht is op de omgeving, de nood van de maatschappij; de roep om zingeving en hoop, op ‘rehab my live’…het missionaire karakter van kerk-zijn, ook lokaal.

Wanneer de beide kruisbalken in een gemeente aanwezig twee aparte balken blijven die met even grote passie gaan voor wat zij belangrijk vinden dan vliegen de vonken er wel af maar het wordt er niet aantrekkelijker van, de boodschap van het kruis gaat in de strijd verloren.

Hoe kom je praktisch tot een gemeente met ‘cross-shaped believers’? Er zijn ideeën genoeg beschreven in de Visienota ‘van U is de toekomst’ en bijvoorbeeld de ‘Missionaire Trendrede 2020’.


Rosemarie  2021

Een samenvatting van de Missionaire Trendrede 2020 met toestemming van de ds Vreugdenhil gemaakt en  hiernaast geplaats. Liever luisteren? Dat kan ook...zie onder.

In beeld deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=XQ5DU7udBQA

In beeld deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=IG8I5eZ0Gvw

In beeld deel 3: https://www.youtube.com/watch?v=ADdsdDG6ikU

 

MISSIONAIRE TRENDREDE 2020
Word – 288,3 KB 146 downloads